• Cast

Atsuko Takahata
Gilza
Daigaku Sekine
Zampa
Daikaku Sekine
Zampa
Daisuke Yamashita
Kenta Nanbara
Eiichi Kikuchi
Gazami 1
Hikaru Kurosaki
Juspion
Hiroshi Sato
Lotto
Hiroshi Watari
Boomerang
Isao Sasaki
Ken'ichiro Nanbara
Jyunichi Haruta
Mad Gallant
Kei Anan
Guilleau
Kiyomi Sone
Kanoko Nanbara
Kiyomi Tsukada
Anri
Miki Takahashi
Kumiko
Misa Nirei
Brima
Noboru Nakaya
Ejin
Sawatokuko Okane
Miya
Seiki Kurosaki
Juspion
Shun Ueda
Gazami 2
Toshimichi Takahashi
Gazami 1
Toshimichi Takahashi
Icki
Toshimichi Takahashi
Iki
Yoshie Hayashi
Sachi
Yukie Kagawa
Gilmarza
  • Voice Actors

Shozo Iizuka
Satan Gorth
Toru Ohira
Narrator
  • Suit / Stunt Actors

Juspion
Takanori Shibahara
Noriaki Kaneda
Kazuyoshi Yamada
Hikaru Kurosaki
Seiki Kurosaki
Top