• Cast

Hiroshi Tsuburaya
Dai Sawamura
Jun Yoshida
Priest Poe
Kazuhiko Kubo
Drigo
Kazuhiko Kubo
Hessler
Kyoko Nashiro
Marin
Masayuki Suzuki
Kojiro Oyama
Naomi Morinaga
Annie
Toshiaki Nishizawa
Commander Com
Wakiko Kano
Mimi
  • Voice Actors

Shozo Iizuka
Great Emperor Kubilai
Toru Ohira
Narrator
  • Suit / Stunt Actors

Shaider
Takanori Shibahara
Akira Shimizu
Top